POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.webtec.pl (Webtec Sp. z o.o.)

§ 1
Definicje
1. Czat online – Usługa Elektroniczna, interaktywne narzędzie, wykorzystujące interaktywny formularz umożliwiający bezpośredni kontakt z Klientem.
2. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Administratorem.
3. Klient:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Administratorem, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi lub Usługi elektronicznej.
4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
7. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.webtec.pl.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Administratorem.
9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
11. Użytkownik – każdy, kto korzysta ze Serwisu.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających z usług administratora danych oraz z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.webtec.pl, zwanego dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych użytkowników i klientów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest Webtec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Wybraniecka 42, 25-128 Kielce), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601498, NIP: 9591969423, REGON: 363710720, adres do doręczeń: ul. Prusa 9, 25-107 Kielce, kapitał zakładowy: 5.000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@webtec.pl, nr telefonu kontaktowego: +48 41 300 59 69, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie usługodawcą.
4. Dane osobowe użytkowników i klientów są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
6. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak formularz kontaktowy czy czat online.
7. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Serwisu).
8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
9. Administrator Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.

§ 3
Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
2. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
3. Administrator świadczy, za pośrednictwem Serwisu, następujące nieodpłatne usługi: formularz kontaktowy, czat online.
4. Usługa „Formularz kontaktowy”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt z Administratorem za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi.
b) Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po kliknięciu zakładki „Kontakt”, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wskazaniu imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.
5. Usługa „Czat online”:
a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt z Administratorem za pośrednictwem interaktywnego narzędzia zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi.
b) Skorzystanie z czat online jest możliwe po kliknięciu okienka czatu, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wypełnieniu pola treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Enter” na klawiaturze.
6. Administrator informuje, że w związku z możliwością skorzystania z formularza kontaktowego i czatu online umieszczonego na stronie internetowej Serwisu, użytkownicy mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Podanie wyszczególnionych podczas procesu wypełniania formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
7. Administrator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi.
8. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych m.in. w Serwisie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych m.in. w ramach Serwisu danych w następujących celach:
a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
b) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
c) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika,
d) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu,
e) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
f) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
g) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
h) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
9. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu.
11. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu.
12. Administrator przetwarza następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
e) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby,
f) numer telefonu.
13. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
14. Tryb postępowania reklamacyjnego:
a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach określonych w tym punkcie.
b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Administratora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Klient może składać w szczególności:
 pisemnie na adres: ul. Prusa 9, 25-107 Kielce
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@webtec.pl.
c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
 okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 określenie żądania Klienta,
 danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
d) zajęcie stanowiska przez Administratora w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
15. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych w Polityce prywatności.
16. Klientowi, na rzecz którego Administrator świadczy usługi, które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
17. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Polityki prywatności.
18. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) NETMARK Systemy internetowe, ul. E. Plater 5, 33 300 Nowy Sącz, NIP 734-289-91-02
REGON 120152234 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
b) Dreamcommerce S.A., ul.Bociana 22 • 31-231 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 121495203 – w celu świadczenia usług hostingu, udostępnienia oprogramowania sklepu internetowego, przechowywania danych osobowych, wykonywania kopii zapasowych danych osobowych, integracji z systemami płatniczymi.,
c) Consulting Service Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634-26-61-860, nr KRS: 0000296790, REGON: 240770255 -– w celu rejestracji domen,
d) Web INnovative Software Spółka z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771 – w celu prowadzenia księgowości w formie elektronicznej,
e) Firmao Polska Sp. z o.o., ul. Rewolucji 1905 roku 82, 90-223 Łódź, NIP: 7252063825, REGON: 101503556 – w celu korzystania z opcji czat online dostępnej na stronie internetowej Serwisu, służącego do szybkiego kontaktu Klienta/użytkownika z Administratorem.
19. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/klienta w ramach strony internetowej www.webtec.pl:
 Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej oraz na potrzeby reklamy AdWords,
 Piksel Facebook’a – w celu analizy statystyk strony internetowej, a także w celu optymalizacji i tworzenia grup odbiorców kampanii reklamowych.

§ 4
Polityka cookies i dane eksploatacyjne
1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Serwisu przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
3. Administrator w ramach Serwisu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do Użytkownika.
4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administratorem cookies jest Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
5. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Serwisu.
6. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
7. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
8. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
9. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
10. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

§ 5
Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników
1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu,
b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń w związku z Serwisem.
3. Klient/użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
4. Klient/użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, m.in. formularzu kontaktowym, czatu online wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
5. Klient/użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta/użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta/użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
7. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.

§ 6
Zmiany Polityki Prywatności
1. Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu wraz ze stosownym komunikatem.
3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres 14 dni od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Serwisu, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.