Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest WEBTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą ul. WYBRANIECKA, nr 42, lok. —, miejsc. KIELCE, kod 25-128
 • REGON: 363710720, NIP: 9591969423 Numer KRS: 0000601498
 • W sprawie realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 608 808 271 lub mailowo: pkubicki@webtec.pl
 • Wszelkie dane jakimi dysponujemy zostały podane przez Ciebie zgodnie z wymogami ustawowymi (np. dane na fakturach – na mocach przepisów prawa podatkowego), dane podane przy okazji zawierania umów handlowych, składania zamówień. Dysponujemy również danymi przekazanymi nam ustnie, bądź informacji umieszczonych w zamówieniach oraz mailach. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. B) I LIT. C) RODO W CELU

 • zawarcia i wykonania umowy– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorzein. działań księgowo-podatkowych, obsługa reklamacji

NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA  TJ. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO W CELU:

 • marketingu produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług, przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.
 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
 • możliwość dochodzenia i obrony roszczeń,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, w przypadku zapytania ogólnego, ofertowego, lub złożonego za pomocą formularza kontaktowego

NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY [TJ. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO] W CELU:

 • w przypadku udzielenia dobrowolnych zgód dotyczących realizowania marketingu bezpośredniego: w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości sms, newsletter) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer) i automatycznych systemów wywołujących, treści marketingowych, w tym informacji handlowych
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać udzielona przez Ciebie,
 • Wszelkie dane będą przez nas przetwarzane na podstawie zawartej umowy ustnej bądź pisemnej, bądź dobrowolnej zgody.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Ciebie umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy,
 • W zakresie danych objętych zgodą – do czasu jej wycofania.
 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są m. in.: podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy WEBTEC, a Podwykonawcami, w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego                                  i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z WEBTEC umowy m.in. – w celu świadczenia usług hostingu,                    w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w celu rejestracji domen, jak również w celu zapewnienia szybkiego kontaktu z Administratorem poprzez zapewnienie opcji czat online dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane do firm obsługujących nas m.in.                   w zakresie księgowym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu realizacji reklamacji, windykacji należności, partnerom handlowym, instytucjom płatniczym, w tym operatorom i pośrednikom płatności, bankom.
 • FIRMA WEBTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA nie będzie udostępniać żadnych Twoich danych podmiotom państw trzecich oraz nie będzie przekazywać danych żadnym organizacjom międzynarodowym. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru  tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora, jest brak możliwości  zawarcia i wykonania umowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody są podawane  dobrowolnie, brak zgody uniemożliwi WEBTEC informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.